Kalendár
  «   Jún   »  
  «   2022   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Všeobecné obchodné podmienky

[  «  späť ]
Kontakty » Všeobecné obchodné podmienky

IČO: 179 36 861, DIČ: 10 21 13 27 72, IČ DPH: SK 10 21 13 27 72

I. ZMLUVNÉ STRANY

 1. Prevádzkovateľ Chaty Barbara a Čučoriedka (ďalej len prevádzkovateľ), ktorý ponúka a predáva ubytovacie služby na strane jednej a zákazník (ďalej len zákazník), ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba (konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu) na strane druhej.

II. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom vzniká na základe objednávky pobytu alebo služieb, následne vystavenia faktúry, alebo zaplatenej zálohy, z predfaktúry ktorú prevádzkovateľ zaslal zákazníkovi. Týmto dôjde k uzavretiu zmluvy, podľa ktorej sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť služby podľa cenníka v dohodnutom rozsahu a zákazník sa zaväzuje, že zaplatí zmluvnú cenu.
 2. Zákazník vystavením objednávky alebo zaplatením zálohy vyjadrí súhlas s obsahom „Všeobecných zmluvných podmienok“ a „Ubytovacieho poriadku“, a bez výhrad ich prijíma.
 3. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu využívať služby, ktoré ponúka prevádzkovateľ len v sprievode dospelej osoby.

III. CENA POBYTU

 1. Ceny pobytov na Chate Barbara a Čučoriedka sú cenami zmluvnými. V prípade vekovej zľavy znamená napríklad, že dieťa do 12 rokov nesmie v priebehu pobytu dovŕšiť 13. rok veku, obdobne je to u detí do 3 rokov.
 2. Cenou za pobyt sa rozumie cena uvedená v predfaktúre. Cena zahŕňa ubytovanie a služby v rozsahu špecifikovanom v objednávke – predfaktúre a tiež DPH 20%.
 3. Prípadné zľavy vyhlásené prevádzkovateľom po dátume objednávky nezakladajú právo zákazníka na zľavu z predtým dohodnutej ceny.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Zákazník je povinný zaplatiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny pobytu do termínu 10 dní od doručenia predfaktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti zálohy je prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu pobytu zrušiť. Doplatok ceny pobytu vo výške 50% je zákazník povinný zaplatiť najneskôr pri nástupe pobytu na recepcii chaty Barbara v hotovosti.
 2. Platbu zálohy možno uskutočniť v hotovosti, bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet prevádzkovateľa (nie poštovou poukážkou), pričom za termín úhrady sa považuje deň, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet prevádzkovateľa. Pri platení zálohy je nutné uvádzať variabilný symbol – číslo predfaktúry. Prevádzkovateľ obratom po zaplatení zálohy zašle faktúru na zaplatenú sumu zákazníkovi.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. K základným právam zákazníka patrí:
  • právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
  • právo zrušiť svoj pobyt kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb odstúpením od zmluvy,
  • právo na ochranu osobných údajov a informácií o cieli pobytu, ktoré sú uvedené v zmluve a v ďalších listinách, pred nepovolanými osobami v súlade s platnými zákonmi.
 2. K základným povinnostiam zákazníka patrí:
  • poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť, potrebnú k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, tzn. úplne a pravdivo vyplniť potrebné listiny vrátane oznámenia zmien v týchto údajoch,
  • zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu pobytu,
  • zaplatiť cenu pobytu podľa stanovených podmienok a preukázať to prevádzkovateľovi príslušným dokladom o zaplatení,
  • dostaviť sa v stanovenom termíne a čase na Chatu Barbara alebo Čučoriedka a na vyzvanie pracovníka recepcie predložiť doklad totožnosti,
  • cudzí štátny príslušník je povinný vyplniť a podpísať úradné tlačivo o hlásení pobytu, ktoré obdrží na recepcii,
  • dodržiavať ubytovací poriadok Chaty Barbara a Čučoriedka. V prípade závažného narušenia ubytovacieho poriadku je prevádzkovateľ oprávnený zákazníka z pobytu vylúčiť, pričom tento stráca nárok na ďalšie služby a rovnako stráca nárok aj na vrátenie úhrady služieb dosiaľ nevyužitých,
  • zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť či poškodiť zdravie a majetok ostatných zákazníkov a dodávateľa služieb, či ich inak obmedzovalo,
  • uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil na zariadení Chaty Barbara alebo Čučoriedka, kde čerpal služby.

VI. ZMENY A ZRUŠENIE ZMLUVNE DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

 1. Pred zahájením pobytu
  1. Zákazník môže písomne oznámiť prevádzkovateľovi, že sa pobytu zúčastní iná osoba ako osoba, ktorá je uvedená v predfaktúre s tým, že v oznámení sú súčasne uvedené údaje nového zákazníka a rezervácia bude zo strany prevádzkovateľa zmenená podľa nových skutočností.
 2. Po zahájení pobytu
  1. Ak zo strany zákazníka nastanú okolnosti, na základe ktorých úplne alebo čiastočne nevyčerpá dohodnuté služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny predmetnej služby.
  2. Prevádzkovateľ neručí za prípadné odstávky a poruchy lanoviek a vlekov, ani z dôvodu nepriaznivého počasia, zákazník tieto skutočnosti musí brať do úvahy. V takomto prípade nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy ani na zľavu či iné odškodnenie.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ODSTUPNÉ

 1. zo strany zákazníka
  1. Zákazník môže kedykoľvek pred zahájením pobytu od zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom, kedy bolo prevádzkovateľovi doručené písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy. Zákazník je potom povinný zaplatiť prevádzkovateľovi odstupné (storno poplatky z celkovej ceny pobytu), ktorého splatnosť nastáva ihneď. Prevádzkovateľ od odstupného odpočíta uhradenú zálohu od zákazníka, ktorú obdržal na základe predfaktúry.
  2. Výška odstupného je nasledujúca a závisí od dĺžky časového obdobia pred zahájením pobytu:

   Viac než 60 dní pred začiatkom pobytu: 30% z celkovej ceny pobytu

   Od 60 do 45 dní pred začiatkom pobytu: 40% z celkovej ceny pobytu

   Od 44 do 31 dní pred začiatkom pobytu: 50% z celkovej ceny pobytu

   Od 30 do 15 dní pred začiatkom pobytu: 80% z celkovej ceny pobytu

   Od 14 do 1 dňa pred začiatkom pobytu: 100% z celkovej ceny pobytu

  3. Do dĺžky časového obdobia (tzn. príslušného počtu dní) pre výpočet odstupného sa započítava i deň, kedy došlo k stornovaniu pobytu; nezapočítava sa deň zahájenia pobytu (tzn. deň nástupu na pobyt).
  4. Za odstúpenie od zmluvy sa tiež považuje:
   1. zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná.
   2. ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe, izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve, sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt podľa rezervovaného počtu osôb, podľa platného cenníka.
  5. V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá niektorú zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.
 2. zo strany prevádzkovateľa

  Prevádzkovateľ môže od zmluvy odstúpiť len v prípade zrušenia pobytu zo strany zákazníka, alebo v prípade, že zo strany zákazníka dôjde k porušeniu jeho povinností. V takomto prípade je zákazník povinný uhradiť prevádzkovateľovi odstupné podľa vyššie uvedeného.

VIII. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zákazník zaplatením zálohy vyslovuje svoj súhlas, aby prevádzkovateľ spracovával jeho osobné údaje, uvedené v zmluve, a to v súlade so zákonom číslo 52/1998 Z. z., o ochrane osobných údajov.
 2. Poskytnuté osobné údaje zákazníka budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania služieb poskytovaných prevádzkovateľom a u cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície.
 3. Osobné údaje zákazníka môžu byť sprístupnené len zamestnancom prevádzkovateľa, ktorí sú splnomocnení služby poskytované prevádzkovateľom ponúkať a predávať. Títo zamestnanci sú o osobných údajoch povinní zachovávať mlčanlivosť.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri spracovaní osobných údajov zákazníka prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu.

Objednaním pobytu a zaplatením zálohy zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými zmluvnými podmienkami a s Ubytovacím poriadkom, ktoré sú verejne prístupne všetkým zákazníkom a s týmito súhlasí v plnom rozsahu.

Tieto „Všeobecné zmluvné podmienky“ vstupujú do platnosti dňa 01.10.2010.

Prevádkovateľka, Dagmar Kocúrková.

aktualizácia: 09.01.2018 | počet zobrazení: 263308

Kontakt

Chata Barbara
Dedovka 2147
023 01, Oščadnica

GPS: 49°24'43"N, 18°55'36"E

mobil recepcia: +421 915 79 22 22

mobil majiteľka: +421 905 274 335

facebook: www.facebook.com


počet prístupov od 20.09.2015: 706779
počet prístupov dnes: 458